Basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnası

7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (n) bendinde yapılan değişiklikle “Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma Kanunu” hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi Katma Değer Vergisi’nden bağışık tutulmuştur.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri No: 25’in 4’üncü maddesi ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin II\B -16.4.2 bölümünden sonra gelmek üzere “17’nci Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna” başlıklı düzenleme ile Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimi 22 Şubat 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmiştir. (23 Mart 2019 gün ve 30723 sayılı Resmi Gazete)

Yapılan bu yeni düzenleme ile “İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar dahil) yurtiçindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanacak.”
Ancak 1117 sayılı kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna uygulanmayacak.

Kanun maddesinde yer alan “süreli yayın” ifadesinden belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile basılı haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekiyor. Ayrıca ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil) yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna kapsamına alındı.

Ancak boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi de istisna kapsamında değerlendirilemeyecek.

e-kitap ile süreli yayınların elektrik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu tablet ve benzerlerinin tesliminde istisna uygulanmayacak.

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin olup, bunların basımına ilişkin alınan mal ve hizmetler Katma Değer Vergisi’ne tabidir.

Program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve benzerleri ile CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarına satılan görüntülü eğitim setleri basılı kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların satışı istisna kapsamında değerlendirilemeyecek.

Diğer yandan 3065 sayılı Kanun’un (13/n) maddesinde yer alan düzenleme tam istisna mahiyetinde olduğundan, bu kapsamda teslim yapanların düzenledikleri fatura ve benzer belgelerde Katma Değer Vergisi gösterilmeyecek. Bu bağlamda da düzenlenen belgeler üzerinde “3065 sayılı KDV Kanunu’nun (13/n) maddesi hükmü gereğince KDV hesaplanmamıştır” ibaresine yer verilecek.

Bu istisna kapsamında yapılan teslimler, teslimin yapıldığı vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 335 kod numaralı “Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilecektir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununda istisnaya konu teslimin Katma Değer Vergisi hariç tutarı “Yüklenilen KDV” sütununa bu teslimlere ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılacak.
İade talep etmek istemeyen mükellefler “Yüklenilen KDV” sütununa “0” (sıfır) yazmalı.

İstisnadan kaynaklanan iade istemlerinde aşağıdaki belgeler aranıyor.

  • Standart iade talep dilekçesi,
  • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek Katma Değer Vergisi listesi,
  • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi,
  • İadesi talep edilen Katma Değer Vergisi hesaplama tablosu,
  • Satış faturaları listesi,

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendindeki istisna kapsamında temin ettiği basılı kitap ve süreli yayınları, yine bu istisna kapsamında teslim eden mükelleflerin, basılı kitap veya süreli yayın alımında ödemediği Katma Değer Vergisi’ni iade olarak talep etmesi mümkün olamayacak.

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade işlemleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek. Söz konusu istemin 5 bin TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu sonucuna göre çözülecek.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir