Katma değer vergisi iade işlemleri

518 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgınından ve bu kapsamda alınan önlemlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılmıştır.

Diğer taraftan, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin Katma Değer Vergisi iade isteminde bulunabilmeleri için söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen Katma Değer Vergisi tutarının gösterilmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak Katma Değer Vergisi beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri ilgili vergi dairesine ibraz etmek suretiyle Katma Değer Vergisi iadesi isteminde bulunabilirler. 

Öte yandan, mücbir sebep döneminde Katma Değer Vergisi iade istemlerinin yerine getirilmesinde bu çalışmanın muhtelif bölümlerinde iade türleri itibarıyla belirlenen usul ve esaslar korunmakla birlikte 518 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4’üncü maddesinde yer alan Katma Değer Vergisi beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini izleyen ay başına kadar yapılacak iade taleplerine ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç istinadan KDVİRA (Katma Değer Vergisi İadesi Risk Analizi) sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek ‘Katma Değer Vergisi Kontrol Raporu’nda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

Mahsup iade talepleri:

1. KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

2. KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle Katma Değer Vergisi beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

– HİS (Hızlandırılmış İade Sistemi) sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın yüzde 12.5’i oranında,

– ITUS (İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi) sertifikası sahibi mükelleflerin iade işlemlerinde bu tutarın yüzde 25’i oranında,

– HİS ve ITUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM (Yeminli Mali Müşavir) raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade istemlerinde yüzde 50 oranında YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade istemlerinde ise bu tutarın yüzde 120’si oranında, teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

3. KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda yukarıda belirtilen sebep dışındaki tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

KDVİRA SİSTEMİ

Katma Değer Vergisi iadesi ön kontrol raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen Katma Değer Vergisi iadesi kontrol raporuna ilişkin kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilir. (20 Şubat 2019 gün ve 30692 sayılı Resmi Gazete) 

27 Aralık 2019 gün ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:29) ile Katma Değer Vergisi’nin iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili sınır 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir